Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                        Αθήνα, 22/10/2012
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 3117
ΠΡΟΣ

-   ΣΦΕΕ

    Υπόψη Προέδρου

    Κυρίου Κωνσταντίνου Φρουζή

-   Μέλη ΣΦΕΕ (Ως πίνακας Αποδεκτών)

Κύριοι,            Με αφορμή την πρόσφατη υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/οικ.97018 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2719/8.10.2012), θα θέλαμε να σας καταστήσουμε γνωστές τις απόψεις μας επί της νομοθετικώς θεσπισμένης υποχρεώσεως των παρασκευαστών, συσκευαστών και εισαγωγέων φαρμάκων να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι λόγω της ιδιομορφίας του φαρμάκου ως κοινωνικού αγαθού, και ουχί ως ενός απλού εμπορεύματος, η ελληνική αγορά φαρμάκου (αλλά και η αλλοδαπή) διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:
            1ον. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατέχει επί της ουσίας (μαζί και με τα εναπομείναντα ασφαλιστικά ταμεία) το «μονοψώνιο» της αγοράς άρα και της καταβολής της αξίας, των φαρμάκων που πωλούν τα φαρμακεία.

Συνεπώς τυχόν αδυναμία ή έστω καθυστέρηση εξόφλησης των πωληθέντων φαρμάκων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών του, προκαλεί αυτοστιγμής προβλήματα ρευστότητας και αδυναμία εκπλήρωσης αναληφθέντων υποχρεώσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα (φαρμακοβιομηχανίες – φαρμακαποθήκες – φαρμακεία).            2ον. Η τιμή πώλησης των φαρμάκων (χονδρική, λιανική, νοσοκομειακή, καθαρή τιμή παραγωγού), όπως άλλωστε συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ε.Ε., δεν διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, αλλά καθορίζεται δυνάμει του δελτίου τιμών φαρμάκων, το οποίο εκδίδεται με υπουργική απόφαση.            Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Κράτος παρεμβαίνει ουσιωδώς στους κανόνες που ρυθμίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων, και δη τις εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ των φαρμακείων και των προμηθευτών των φαρμάκων (φαρμακοβιομηχανίες – φαρμακαποθήκες) και καθορίζει το πλαίσιο αυτών.

           

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας προκειμένου το ανακοινωθέν από το Υπουργείο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το οποίο προβλέπει επιμήκυνση της καταβολής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, να είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην πράξη, αποφάσισε η επιμήκυνση της υποχρέωσης καταβολής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων, να αφορά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων, ήτοι (φαρμακοβιομηχανίες – φαρμακαποθήκες – φαρμακεία). Έτσι, με την ως άνω υπουργική απόφαση, επί της ουσίας εναρμονίστηκαν χρονικά οι καταβολές των οφειλών των φαρμακείων προς τρίτους (φαρμακοβιομηχανίες – φαρμακαποθήκες) με την εξόφληση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία.            Σε αντίθετη περίπτωση, ήταν πλέον βέβαιο ότι τα φαρμακεία, τα οποία έχουν προβλέψει και κανονίσει την εξόφληση των υποχρεώσεών τους προς τρίτους σύμφωνα με τους συμβατικούς χρόνους αποπληρωμής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ότι θα αντιμετώπιζαν μαζικό σφράγισμα των επιταγών τους από τους τρίτους και θα οδηγούντο σε αναπόφευκτη οικονομική κατάρρευση, καθώς δεν διαθέτουν ικανή ρευστότητα για την κάλυψη των επιταγών τους, χωρίς μάλιστα να ευθύνονται για την αδυναμία τους αυτή.

      

            Τυχόν άρνηση εφαρμογής της ως άνω διατάξεως της υπουργικής αποφάσεως εκ μέρους τινών εκ των παρασκευαστών, συσκευαστών και εισαγωγέων φαρμάκων να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών, ανενδοιάστως προσκρούει στις διατάξεις των 1) Ν.Δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 17 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας» και 2) Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946) «περί αγορανομικού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ’ εφαρμογήν των οποίων εκδόθηκε η ως άνω υπουργική απόφαση.

 Έτσι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όποιος παραβαίνει διατάξεις του ως άνω Δελτίου Τιμών, τιμωρείται είτε με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) ετών, είτε με χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ, είτε και με φυλάκιση και με χρηματική ποινή, για κάθε παράβαση.

            Πέραν όμως των ανωτέρω σοβαρότατων ποινικών κυρώσεων, τυχόν άρνηση των φαρμακευτικών εταιρειών να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, είναι πλέον βέβαιο ότι αντιβαίνει στα συναλλακτικά ήθη και έθιμα, και τις εμπορικές πρακτικές, προκαλεί δε συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού στα φαρμακεία, ενώ ισοδυναμεί με άρνηση πώλησης ή με επιβολή επαχθών όρων.

 Όταν το Υπουργείο Υγείας προτείνει και συμφωνείται η επιμήκυνση της συμβατικής υποχρέωσης καταβολής των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η άρνηση εφαρμογής της χρονικής εναρμόνισης των καταβολών των οφειλών από τα φαρμακεία προς τρίτους με την εξόφληση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, εκτός του παραλογισμού της, επιφέρει άνευ άλλου πλήγμα στις συναλλαγές, αλλά και στα φαρμακεία, τα οποία ζημιώνονται δίχως αμφιβολία. Πόσω μάλλον όταν οι αυτές φαρμακευτικές εταιρείες παρέχουν πίστωση – και δικαίως – στα δημόσια νοσοκομεία πολλών μηνών ή και ετών!            Σε κάθε πάντως περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι τυχόν ταυτόχρονη άρνηση κάποιων φαρμακευτικών εταιρειών να παρέχουν στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, εύλογο είναι να αποτελέσει πεδίο περεταίρω έρευνας τόσο από τον Π.Φ.Σ., όσο από την καθ’ ύλη εποπτεύουσα Επιτροπή Ανταγωνισμού για τυχόν παραβάσεις των κείμενων διατάξεων περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.            Ο Π.Φ.Σ. επιθυμεί να διατηρήσει την πολύχρονη σχέση συνεργασίας με τις φαρμακευτικές εταιρείες βασισμένη σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και κυρίως ισοτιμίας.   Σας καλούμε όπως εφαρμόσετε την ως άνω διάταξη και να παρέχετε στα φαρμακεία, φαρμακέμπορους και συνεταιρισμούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.           


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου