Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Παρατηρήσεις ΕΟΠΥΥ: "Μην εκτελείτε χωρίς βιβλιάρια!!!"

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με:

α)την παρ.1δ,στ του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 121/08, οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται «να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική
ικανότητα
» και «να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων η δραστική ουσία των οποίων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωση του…
» και

β) το άρθρο 4, παρ.2 «Συνταγή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς εκτελεσθείσα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, θεωρείται μία συνταγή όταν περιλαμβάνει, εκτός των λοιπών στοιχείων και την υπογραφή του παραλήπτη των φαρμάκων»και παρ.3 «Η τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν
είναι θεωρημένη, όταν απαιτείται θεώρηση
, στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από οικείο ασφαλιστικό οργανισμό
». Παράλληλα, σύμφωνα με το υπ’αρ.14540/28-3-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με Κανόνες Συνταγογράφησης, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, οφείλουν «να καταχωρούν την φαρμακευτική
αγωγή στο βιβλιάριο υγείας για ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ και στα αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΤΥΔΚΥ» και «να ελέγχουν τις καταχωρήσεις για τυχόν προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή για την ίδια νόσο» και «να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή
».

Επίσης, στο υπ’αρ.20768/27-4-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κατ’εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (που αναγράφεται στην υπ’αριθμ.1233/11-4-12 Υπουργική Απόφαση), αναφέρεται ότι:

α) «Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ/μα 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων»
β) «Ο ιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα» και «Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε ή του υπευθύνου του φαρμακείου με τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου».

Κατ’εφαρμογή των ανωτέρω και επειδή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις συνταγογράφησης εν αγνοία ασφαλισμένων, επισημαίνεται ότι οι φαρμακοποιοί κατ’ουδένα τόπο δεν πρέπει να εκτελούν συνταγές που προσκομίζονται χωρίς το βιβλιάριο υγείας ή το βιβλιάριο εντολών υγειονομικής περίθαλψης στα οποία ο ιατρός οφείλει να αναγράφει τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, αφού θα έχει εξετάσει τον δικαιούχο ασφαλισμένο, ο δε φαρμακοποιός με την εκτέλεση της συνταγής οφείλει να σφραγίζει το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Καρβουνάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου