Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΦΕΕ ΠΡΟΣ ΦΣΑ

Προς τον Αξιότιμο
κ. Κων/νο Λουράντο
Πρόεδρο ΦΣΑ

Αγαπητέ κ. Λουράντε,
  
Αναφορικά με την από 12 Οκτωβρίου επιστολή σας προς τον Σύνδεσμό μας σχετική με την προβλεπόμενη από την Αγορανομική Διάταξη πιστωτική πολιτική των εταιρειών μελών μας έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα.Οι προβλεπόμενες από κάθε Αγορανομική Διάταξη ρυθμίσεις βασίζονται σε εξουσιοδοτικούς νόμους, οι οποίοι προβλέπουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει οι Αγορανομικές Διατάξεις να κινηθούν.

Κατά συνέπεια, οι Αγορανομικές Διατάξεις, οι οποίες εκδίδονται από την Πολιτεία και δεν βασίζονται σε νομοθετική εξουσιοδοτική ρύθμιση, είναι παράνομες.

Για την εν προκειμένω ρύθμιση της Αγορανομικής Διάταξης συγκεκριμένα για το άρθρο 3 παρ. 3, το οποίο επικαλείσθε στην από 12 Οκτωβρίου 2012 επιστολή σας, δεν έχει εκδοθεί εξουσιοδοτικός νόμος και επομένως η διάταξη είναι παράνομη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος η οικονομική ελευθερία του καθενός αποτελεί βασική Συνταγματική επιταγή, η οποία με την επίμαχη επιβολή πίστωσης 60 ημερών παραβιάζεται κατάφορα. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 116/2003, με το οποίο εντάσσεται στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2000/35 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, μόλις περάσουν 30 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών και του σχετικού τιμολογίου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η απαίτηση του παραδίδοντος, άλλως οφείλεται τόκος υπερημερίας.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Συνθήκης της Λισσαβόνας για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΣΕΚ) τα κράτη-μέλη πρέπει να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις νομοθετικών μέτρων ή και διοικητικών πρακτικών που μπορούν να εξουδετερώσουν την αποτελεσματικότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. μέτρων που στρεβλώνουν την αγορά ή παρεμβαίνουν στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Η επιβολή από το κράτος πιστωτικής πολιτικής 60 ημερών στις εταιρείες  εξουδετερώνει την αποτελεσματικότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού, το δίκαιο του οποίου αποτελεί μια απο τις βασικές αρχές της Ένωσης. Για το θέμα αυτό, άλλωστε, υφίσταται πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συνεπώς, και από πλευράς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παράνομη η επιβολή όρων στην εμπορική πολιτική, την οποία ακολουθεί μια επιχείρηση.

Με την ανωτέρω επιχειρηματολογία ο Σύνδεσμος θα καταθέσει σύντομα αίτηση ακύρωσης της επίμαχης ρύθμισης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο φρονούμε ότι θα προβεί στην ακύρωσή της για τους ανωτέρω λόγους, προέχοντος του λόγου της έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του ανώτατου αυτού Δικαστηρίου οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν κατά περίπτωση η κάθε μια χωριστά να αξιολογήσουν την πολιτική τους αξιοποιώντας τις νομικές δυνατότητες που βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Με κάθε εκτίμηση

Γιάννης Χρυσοσπάθης
Νομικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου