Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Ο ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Θέμα: «Συμψηφισμός χρεών – φόρος υπεραξίας στις συστεγάσεις – αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των ιατρών».

Κύριε Υπουργέ,

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε επ’ ευκαιρία της παρούσης, να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο και επίπονο έργο που καλείστε να φέρετε εις πέρας.
Απευθυνόμαστε σε εσάς, ως καθ’ ύλην αρμόδιο προκειμένου να σας καταστήσουμε και εγγράφως γνωστές τις θέσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ζητήματα μείζονος σημασίας για όλους τους φαρμακοποιούς της Χώρας.

Α. Το πρώτο ζήτημα που θα θέλαμε να σας αναφέρουμε, αφορά την προεκλογική εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νυν πια κυβερνητική δέσμευση, περί συμψηφισμού των χρεών των ιδιωτών προς το Δημόσιο με τις οφειλές του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τους ιδιώτες.
Όπως σας είναι γνωστό, οι φαρμακοποιοί καλούνται τακτικώς (πχ καταβολή ΦΠΑ) ή ετησίως (φόρο εισοδήματος ή άλλο έκτακτο φόρο) να καταβάλουν προς το Δημόσιο λίαν σημαντικά κάθε φορά ποσά, καίτοι δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει και την αξία των φαρμάκων που έχουν χορηγήσει.
Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι η υπέρμετρη και εν πολλοίς άδικη επιβάρυνση των φαρμακείων, φρονούμε δε ότι προβαίνοντας στην θέσπιση του εν λόγω μέτρου θα ενεργήσετε ευεργετικά στην τόνωση και ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης όχι μόνο των φαρμακείων, αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων.

Β. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις συστεγάσεις των φαρμακείων των περιπτώσεων τόσο της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991 όσο και της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011, τις οποίες η υπ’ αριθμόν 1032/31.01.2012 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών επί της ουσίας καταργεί.
Ενώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1169/2.8.2011 ΠΟΛ γινόταν ευλόγως δεκτό ότι κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης, αν επιβληθεί φόρος υπεραξίας εις τις περιπτώσεις αυτές, είναι θέμα πραγματικό και η φορολογική αρχή φέρει το βάρος της αιτιολογημένης απόδειξης για την πιθανή υποκρυπτόμενη μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος αυτής, η 1032/31.01.2012 ΠΟΛ ορίζει ότι επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σε κάθε περίπτωση.
Η εν λόγω ΠΟΛ επί της ουσίας δρα αποτρεπτικά εις την προσπάθεια των νέων φαρμακοποιών να επενδύσουν, επιβάλλοντας φόρο υπεραξίας άνευ λόγου και αιτίας και εκτός των πλαισίων της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς επιβαρύνει υπέρμετρα το συνεταιρίζεσθαι. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η άνω ΠΟΛ. 1032/2012 πρέπει να αποσυρθεί, αφετέρου δε να εφαρμοσθεί η 1169/02.08.2011 ΠΟΛ. Δέον μάλιστα είναι να προβλεφθεί νομοθετικώς ότι κατά τις συστεγάσεις φαρμακείων δεν οφείλεται σε κάθε περίπτωση φόρος υπεραξίας, ώστε να αποτελέσει κίνητρο για συστεγάσεις – συνεταιρισμούς, αλλά και εισόδου των νέων φαρμακοποιών στο επάγγελμα. Προς διευκόλυνση και ενημέρωσή σας, συνημμένα σας υποβάλλουμε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 602/2.3.2012 σχετικό έγγραφό μας προς τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Παντελή Οικονόμου.

Γ. Επίσης, αιτούμεθα όπως ισχύσουν και στην περίπτωση των φαρμακοποιών, οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ιατρούς και φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα με τις οποίες οι τελευταίοι δεν υποχρεούνται να δηλώσουν στην ετήσια φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία δεν έχουν εισπράξει.
Δεδομένου λοιπόν ότι αφενός μεν πολλάκις τα φαρμακεία εισπράττουν από τα ασφαλιστικά ταμεία το επόμενο έτος χρήματα που αφορούν το προηγούμενο, αφετέρου δε κρίσιμος είναι ο χρόνος είσπραξης και όχι ο χρόνος έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου, φρονούμε ότι δύναται να εφαρμοστούν ad hoc οι ρυθμίσεις αυτές και για τους φαρμακοποιούς. (Αριθμ. Πρωτ. Εγγράφου, Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Δ12Α 1074196 ΕΞ 2012).

Δ. Κατά την αίτηση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με σκοπό την είσπραξη χρημάτων από ασφαλιστικά ταμεία, να μην απαιτείται παρακράτηση σε περιπτώσεις μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ε. Στα πλαίσια της επικείμενης αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, αιτούμεθα να ελαττωθούν οι φορολογικοί συντελεστές των φαρμακείων που λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ούτως ώστε να εξομοιωθούν φορολογικώς με τα φαρμακεία εκείνα που λειτουργούν με τη μορφή προσωπικής εταιρείας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο φαρμακοποιός είναι ο πλέον ειλικρινής φορολογούμενος δεδομένου ότι το σύστημα διακίνησης των φαρμάκων είναι έτσι δομημένο που δεν επιτρέπει την φοροδιαφυγή.

ΣΤ. Τέλος είναι λογικό να λαμβάνεται ως ειλικρινής και μη επιδεχόμενος αμφισβητήσεων ο κύκλος εργασιών των φαρμακείων που αφορά στα τιμολόγια προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Συνεπώς κατά τις περαιώσεις κλπ. ο τζίρος αυτός να θεωρείται ειλικρινής.

Γνωρίζοντας, κύριε Υπουργέ, ότι είστε βαθύς γνώστης των ανωτέρω θεμάτων, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση αυτών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, και παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση σε χρόνο που θα καθοριστεί από το γραφείο σας, με το Προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου