Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΦΣΑ: ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        
Ν.Π.Δ.Δ.Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ. 210 5243186 , 210 5240146 
ΠΛΗΡ. Νιάρχου Κατερίνα
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr                              
ΑριθΠρωτ. 6435

                                                           Αθήνα   12   Σεπτεμβρίου   2012


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ


Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μυλλέρου αρ. 1 και Αγησιλάου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Λουράντο

ΠΡΟΣ

1./ Τη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δνση Φαρμάκου, Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αρ. 39, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
2./ Το ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, νόμιμο εκπρόσωπο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω νομικού προσώπου και κάτοικο ως άνω
κοινοποιούμενη και:
1./ Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους αρ.17 και
2./ Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εδρεύει στην Αθήνα και ειδικότερα επί της οδού Δραγατσανίου αρ.8
3./ Στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα και ειδικότερα επί της Λεωφ. Συγγρού αρ.101


****************

Όπως καλώς γνωρίζετε μεταξύ των σκοπών του νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου του Συλλόγου μας συγκαταλέγεται και «…η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών» (ν. 3601/1928).
Στο πλαίσια αυτό, ο Σύλλογός μας προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσει τα σύννομα συμφέροντα των φαρμακοποιών-μελών μας, αποσκοπώντας στην άμεσα συνυφασμένη με αυτά διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Υγείας, στην οποία αναμφίβολα περιλαμβάνεται και η απρόσκοπτη πρόσβαση του Έλληνα ασθενούς στο φάρμακό του. 


Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε μεταξύ των νόμιμων συλλογικών δράσεων που δύναται ο Σύλλογος μας να μετέρχεται, προκειμένου να ικανοποιήσει τον ως άνω ιδρυτικό σκοπό του συγκαταλέγεται και η αναστολή της επί πιστώσει εκτέλεσης συνταγών.
          Ειδικώτερα, στο άρθρο 13 παρ. 11 του Ν.Δ. 96/1973 προβλέπεται ότι: «η καθυστέρηση εξόφλησης από το φορέα λογαριασμών φαρμακείων παρέχει το δικαίωμα στον τοπικό φαρμακευτικό Σύλλογο να αποφασίζει τη διακοπή από τους φαρμακοποιούς μέλη της επί πιστώσει εκτέλεσης συνταγών ασφαλισμένων του φορέα μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς οφειλές.»
Ο Οργανισμός σας, κατόπιν της με αριθ. 563/συν.53/28.08.2012  απόφασης του ΔΣ του, καίτοι τελών εν αδίκω, - παραβιάζοντας όχι μόνο την εκ του νόμου, αλλά και την εκ της από 01.11.2011 συμβάσεως υποχρέωση τακτής και εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων στα μέλη μας -, προέβη κατά τρόπο όλως πραξικοπηματικό στην έκδοση και δημοσίευση του υπ’ αριθμ. οικ. 3767/04.09.2012 εγγράφου-απόφασης της Γενικής Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων».
Δια του επίμαχου ως άνω εγγράφου ο Οργανισμός σας προτρέπει εμμέσως πλην σαφώς τους φαρμακοποιούς-μέλη μας 1/ να παραβιάσουν την κατ’ ενάσκηση νομίμου δικαιώματος, ληφθείσα απόφαση της από 3.9.2012 Γενικής Συνελεύσεως για αναστολή της επί πιστώσει εκτέλεσης συνταγών ασφαλισμένων του φορέα μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς οφειλές και 2/ να εκτελούν συνταγές ΕΟΠΥΥ.  Προς επίτευξη δε του αντισυμβατικού και παράνομου στόχου του, εισάγει διαδικασία ατομικής υποβολής των συνταγών και απ’ ευθείας πληρωμής των φαρμακοποιών μέσω Τραπέζης. 
Καθίσταται πρόδηλο το γεγονός ότι ο Οργανισμός σας λειτουργώντας ως οιονεί νομοθετικό όργανο και σαφώς καθ’ υπέρβαση των περιοριστικά και ουχί ενδεικτικά καθορισμένων δια νόμου αρμοδιοτήτων του μεθοδεύει δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3767/04.09.2012 εγγράφου και υλοποιεί τον κακόβουλο στόχο του να υπονομεύσει και να υποσκάψει τη δίκαιη και νόμιμη κινητοποίηση μας, - καθιστώντας κενό περιεχομένου εν τοις πράγμασι το ως άνω μνημονευθέν νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που παρέχεται απ’ ευθείας στο ίδιο το νομικό πρόσωπο του Συλλόγου μας (και όχι στα κατ’ ιδίαν μέλη μας).
           Η εν λόγω συλλογική μας δράση, επομένως, η οποία αποφασίσθηκε από τη ΓΣ, ως Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου μας, ερείδεται σε νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας, το οποίο δεν δύναται να καμφθεί από μόνη την ιδιωτική βούληση και εν γένει να τροποποιηθεί ή να περιορισθεί, ει μη μόνο δια νομοθετήματος ίσης ή υπέρτερης τυπικής ισχύος. Κείσθε, ως εκ τούτου, καταφανώς εκτός των συνταγματικών ορίων, εκτός εάν βέβαια ο β΄ εξ ημών υπολαμβάνετε εαυτόν ως αρμόδιο Υπουργό ή νομοθετικό όργανο.  
          Δοθέντος δε ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής συστάθηκε με πράξη της Πολιτείας για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, παράνομες πρακτικές όπως αυτή που εισήχθη δια του ως άνω εγγράφου σας, απομειώνουν ουσιωδώς τον θεμελιώδη θεσμικό του ρόλο, καθώς παρίσταται πλέον υπέρμετρα δυσχερής η όποια προσπάθεια εξυπηρέτησης των ιδρυτικών του σκοπών άνευ των νομίμων «όπλων» που ο νομοθέτης ορθά του χορήγησε για την εκπλήρωση αυτών.
Με τις παράνομες και καταχρηστικές μεθόδους σας και εξ αποκλειστικής σας υπαιτιότητας επιχειρείται να αποδυναμωθεί εν τοις πράγμασι ο Σύλλογός μας καθόσον παράνομα και αντισυμβατικά στερείται του νομίμου δικαιώματός του να αντιπαρατεθεί νομίμως και να εξυπηρετήσει τη δημόσια λειτουργία για την οποία έχει θεσμοθετηθεί.
Το  γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαιτέρως μεγάλη ηθική βλάβη στο νομικό πρόσωπο του Συλλόγου μας καθώς κλονίζεται η υψηλού κύρους εικόνα του προς τα μέλη του, την κοινωνία και τις ίδιες τις Αρχές.
Επειδή η απόφασή σας αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ρητές διατάξεις νόμων και της από 01.11.2011 συναφθείσας συλλογικής σύμβασης προμηθειών μεταξύ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Οργανισμού σας.
Επειδή λόγω των σύννομων κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών- μελών μας, ασφαλώς και μεμονωμένοι φαρμακοποιοί που τυχόν εκτελούν επί πιστώσει συνταγές που εκδόθηκαν από 1-9-2012 μέχρι και την έκδοση απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης για την παύση των κινητοποιήσεων Αττικής, παρανομούν, ο δε β΄ εξ υμών είστε ηθικός αυτουργός σε αυτό.
Επειδή είναι προφανές ότι η παράνομη και αντισυμβατική ενέργειά σας αποβλέπει μόνο σε υπονόμευση της δικής μας νόμιμης κινητοποίησης για την είσπραξη των οφειλομένων έτους 2011 και 2012.
Επειδή η συμπεριφορά σας εγείρει ζητήματα τόσο ενδοσυμβατικής, όσο και εξωσυμβατικής ευθύνης του Οργανισμού σας και υμών προσωπικά.
          Επειδή ο Σύλλογός μας μεριμνά για την τήρηση της νομιμότητας, την οποία ως Όργανο της Πολιτείας εσείς πρώτος οφείλατε να προάγετε και να προστατεύετε.
          Επειδή όσα μέλη του ΔΣ σας συμμετείχαν στη λήψη της ως άνω απόφασης, υπερψηφίζοντάς τη, υπέχουν σοβαρότατες αστικές και ποινικές ευθύνες.


                                  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα  και
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ τη νομική υπόσταση του ως άνω εγγράφου σας, καθώς και την όποιαδεσμευτικότητα υπολαμβάνετε ότι απορρέει εξ αυτού, 
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ δε όπως:
α/ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ πάραυτα το παράνομο με αριθ. πρωτ. οικ. 37667/04.09.2012  ως άνωέγγραφο-απόφασή σας, καθώς και κάθε συναφές με αυτό, καθ’ όσον με αυτό διασαλεύεται εν τοις πράγμασι η επιδιωκόμενη από το νομοθέτη νομιμότητα
β/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ σε εμάς εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας, την Εισήγηση και τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 563/συν.53/28.08.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να αναζητηθούν οι αστικές και ποινικές ευθύνες των υπερψηφισάντων την ως άνω απόφαση μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία σε περίπτωση που κωφεύσετε θα λάβουμε με Εισαγγελική παραγγελία.
γ/ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ την παραλαβή και αποζημίωση των συνταγών μελών μας, που τυχόν εκτελέστηκαν επί πιστώσει από ιδιωτικά φαρμακεία της δυνάμεώς μας από 1-9-2012 και μέχρι την επίσημη παύση των κινητοποιήσεων.
δ/ ΕΚΔΩΣΕΤΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ για την τήρηση του νόμου.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς α) τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας αρ. 39, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και β) στον Γεράσιμο Βουδούρη, Πρόεδρο του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κηφισίας αρ.39, καθώς και σε όσους συγκοινοποιείται για να λάβουν γνώση και τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή στην έκθεση επίδοσης.
Αθήνα, 12.9.2012
Για το εξωδίκως δηλών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                 ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου