Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου « Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,κατατέθηκε η τροπολογία που ρυθμίζει τα χρέη των ταμείων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ κλπ)
Η τροπολογία έχει ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1
Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
1.α Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς , κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ).
β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31/10/2011.
2. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα , με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις , υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
A) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ) , η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πιστωτικών τιμολογίων
Β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανόμενων και των τόκων υπερημερίας
3. Η παραδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Αμέσως με τη δημοσίευση του νομοσχεδίου θα βγει η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση στην οποία θα προβλέπονται :
Α) Το ποσοστό της έκπτωσης των υπολοίπων παρόχων πλην φαρμακοποιών δηλαδή (των γιατρών , ιδιωτικών κέντρων κλπ) το οποίο κατά πληροφορίες μας κυμαίνεται στο 10% περίπου
Β) Θα ρυθμίζεται η προκαταβολή την οποία διαπραγματευτήκαμε μεταξύ 45 και 60 εκατομμυρίων ευρώ
Γ) Οι ημερομηνίες της πλήρους αποπληρωμής.
Συνάδελφοι
Εφόσον υλοποιηθούν όσα προβλέπονται από το Νόμο αντιμετωπίζεται το θέμα των συσσωρευμένων οφειλών του ΟΠΑΔ.
Επισημαίνουμε ότι ακόμη δεν έχει επιλυθεί το θέμα των πληρωμών της ΔΕΗ και άλλων μικρών ταμείων, πρόβλημα για το οποίο συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση.

ΩΡΑΡΙΟ
Σε ότι αφορά το θέμα του ωραρίου στο ίδιο σχέδιο νόμου , στο τέλος του άρθρου 30 προστέθηκε το εξής κείμενο :
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 , προστίθεται παράγραφος ως εξής : «Φαρμακοποιοί , οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους , εργάζονται πέραν του καθοριζομένου ωραρίου , υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο περιφερειάρχη. Με την υποβολή της δήλωσης , νομιμοποιείται αυτοδικαίως η πέραν του καθοριζομένου ωραρίου εργασίας , χωρίς να απαιτείται η έγκριση του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και της οικείας περιφέρειας».

Μόλις πληροφορηθήκαμε την κατάθεση της σχετικής νομοθετικής προσθήκης ο Π.Φ.Σ. εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ 19-1-2012
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει καταστροφική, απαράδεκτη και παράνομη την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του ωραρίου των φαρμακειών.
Ζητάμε την απόσυρση της τροπολογίας αυτής που σκοπό δεν έχει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά λίγων γνωστών και συγκεκριμένων συμφερόντων
Ακολούθως το Υπουργείο Υγείας απέστειλε το εξής Δελτίο Τύπου :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, διευκρινίζει:
Με την εν λόγω τροπολογία διευκολύνεται η εφαρμογή της υφιστάμενης Υπουργικής Απόφασης που δίνει το δικαίωμα σε όσους φαρμακοποιούς επιθυμούν να λειτουργούν με δική τους βούληση πέραν του νομίμου ωραρίου. Τονίζεται κατηγορηματικά, ότι φαρμακοποιός ο οποίος θα επιθυμεί να λειτουργεί πέραν του νομίμου ωραρίου, οφείλει να συμμορφώνεται με το ωράριο (εφημερίες, διημερεύσεις) που εφαρμόζουν οι κατά τόπους φαρμακευτικοί σύλλογοι. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν θα λειτουργεί εκτός του νομίμου πλαισίου. Το ΥΥΚΑ θα εντείνει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης.
----------
Σε ότι αφορά το θέμα του ωραρίου μετά από δυναμική παρέμβαση βουλευτών της αντιπολίτευσης η τροπολογία δεν ψηφίστηκε και μένει ως εκκρεμότητα προς συζήτηση για την ερχόμενη Τρίτη
Ήδη ασκούμε πιέσεις σε όλα τα κόμματα να την καταψηφίσουν και η αντιπολίτευση είναι αρνητική στην ψήφιση της . Ανάλογη πίεση πρέπει να ασκηθεί και σε τοπικό επίπεδο από όλους τους συλλόγους προς τους βουλευτές της Περιφέρειας κυρίως της κυβερνητικής παράταξης.

Εκ του Π.Φ.Σ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου