Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση από Κ.Λουράντο για ωράριο και πληρωμές


Αγαπητοί Συνάδελφοι κατατεθήκαν στο πολυνομοσχέδιο  δυο άρθρα που μας αφορούν.
Α) ΩΡΑΡΙΟ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος ως εξής «φαρμακοποιοί, οι οποίοι κατόπιν επιλογής τους, εργάζονται πέραν του καθοριζομένου ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο περιφερειάρχη. Με την υποβολή της δήλωσης, νομιμοποιείται αυτοδικαίως η πέραν του καθοριζομένου ωραρίου εργασίας, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και της οικείας περιφέρειας»
Β) ΧΡΕΗ ΕΟΠΥΥ

1α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει μέχρι του ποσού των 1.500.000.000 Ευρώ, για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 οφειλών του οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες, παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.)
1β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31/10/2011.
2. οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα, με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.       Εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικών τιμολογίων.
2.       Εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.
3.       Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.
4.       Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης και Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Συνάδελφοι, από τα ανωτέρω έχουμε:
1.       Εφαρμογή ωραρίου ζούγκλας στα φαρμακεία. Ο Ανευθυνο-υπεύθυνος Λοβέρδος προσπαθεί στις τελευταίες μέρες του στο Υπουργείο, να τακτοποιήσει τις υποσχέσεις του διαλύοντας τα πάντα. Φαίνεται καθαρά ότι ο «άνθρωπος» δεν ερυθριά μπροστά σε τίποτα. Καιρός να του δείξουμε ποιοι είμαστε με άρση των καρτελών διημερεύσεων - διανυκτερεύσεων σε όλη την Αττική.
2.       Ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι διαπραγματεύονται το κούρεμα και πουθενά δεν αναφέρεται το 10-12% κουρέματος που έλεγαν κάποιοι, για έμας είναι αδιαπραγμάτευτο το 3,5%.
3.       Δεν αναφέρεται πουθενά η ημερομηνία πληρωμής μας ή τουλάχιστον το χρονικό διάστημα στο οποίο θα γίνουν οι πληρωμές μας.
4.       Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε αξίωση από τη στιγμή που δεν ορίζεται ημερομηνία πληρωμής.
Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου