Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ Β' 3008/29-12-2011
Αριθ. Φ.90380/οικ.32290/4456 Τροποποίηση της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 και 31 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Την αριθ. 52/9η Συνεδρίαση/21.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.ΟΠ.Υ.Υ., αποφασίζουμε: Στο τέλος του άρθρου 23 της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Ιατροί του ΕΟΠΥΥ, εκτός ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Ιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δύνανται να συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του, φαρμακευτικά σκευάσματα ή παρακλινικές εξετάσεις που θα εκτελούνται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ
διαγνωστικά κέντρα, μόνον με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3892/2010 (Α΄ 189) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», αφού πιστοποιηθούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους
αυτή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου