Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Τι περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο για τα φαρμακεία


Με οριακή πλειοψηφία 153 βουλευτών ψηφίστηκε το «σκληρό» πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου. Εν μέσω των έντονων διαμαρτυριών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της στάσης της ΔΗΜΑΡ «στηρίζουμε την Κυβέρνηση ψηφίζοντας παρών», των τροπολογιών που κατατέθηκαν τελευταία στιγμή και αποσύρθηκαν την ίδια ώρα, των αποκλίσεων βουλευτών από τη γραμμή των κομμάτων της Κυβέρνησης, των διαγραφών βουλευτών με ιστορία στο Κοινοβούλιο, αλλά πάνω απ’ όλα των απόλυτα δικαιολογημένων αντιδράσεων του κόσμου, τα επαίσχυντα μέτρα για τους συνταξιούχους, τα ειδικά μισθολόγια, τους επαγγελματίες Υγείας και όλους τους άλλους θιγόμενους τομείς τη ζωής των πολιτών ψηφίστηκαν, θυσία στη δόση που περιμένουμε από τον Μάιο.
Ας δούμε τις παραγράφους που επηρεάζουν τη λειτουργία των φαρμακείων, όπως αναφέρονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, πριν τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις και διευκρινίσεις που θα επιδιώξουν οι φαρμακοποιοί:

ΕΟΠΥΥ

• Υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τους προμηθευτές του

- Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 3965/2011 (Α’ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσον αφορά στην πληρωμή των συμβεβλημένων προμηθευτών και των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο ΕΟΠΥΥ και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού

Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 (Α’ 31)
«Εμπρόθεσμη καταβολή: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (π.δ.121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε’ και Ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ Β1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε κλάδου υγείας ΦΚΑ»
καταργείται και οι περιπτώσεις ε) και στ) αναριθμούνται σε δ) και ε) αντίστοιχα.

- Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 (Α’ 31)
«Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των ΦΚΑ ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών»
απαλείφεται η φράση «υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών».

- Στην περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 (Α’ 31)
«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο κλάδος υγείας ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ μετά την έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου»
απαλείφεται η λέξη «εμπρόθεσμα».

- Η περίπτωση β) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 υπόκειται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της αιτούμενης δαπάνης για τα  σκευάσματα αυτά».

- Η απόδοση rebate από τα φαρμακεία θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.


• Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική

Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Νόμου 4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών, καθώς και περαιτέρω εξαιρέσεις στην συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, οι οποίες καλύπτουν πολύ περιορισμένες ομάδες προϊόντων και γνωστών ευαισθησιών του ασθενή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη βέλτιστη διοικητική πρακτική. Το μερίδιο των συνταγών με εμπορική ονομασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός.»

• Εισφορά στον ΕΟΠΥΥ

«Από 01.01.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών.»

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

«Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρο 1 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1478), γίνεται από τα φαρμακεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ειδών μαζικής κατανάλωσης.»
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

Τα τυποποιημένα γυαλιά πρεσβυωπίας δύνανται να πωλούνται και από τα φαρμακεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν, όπως ενδεικτικά:
- Πώς θα ισχύει η αναδρομικότητα του rebate.
- Σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύει η δυνατότητα συνταγογράφησης με την εμπορική ονομασία, ώστε να τηρείτε η αναλογία του 85% συνταγτογράφηση με δραστική προς 15% συνταγογράφηση με την εμπορική ονομασία για κάθε γιατρό.
- Με ποιες προϋποθέσεις θα γίνεται η επιλογή του φθηνότερου φαρμάκου, το οποίο και θα καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο για τον ασφαλισμένο;
Σε κάποιες περιπτώσεις θα εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις. Αναμένεται δε, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα απόφαση για τις τιμές αναφοράς, για τις οποίες ακούγεται ότι θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τέλος, οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες τις επόμενες μέρες, ενόψει και τις Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012.

www.pharmacorner.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου