Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΠΑΔ - ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 - 11 -2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.125440
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Εξωτερικά
Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου, του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Αρεταίειο Νοσοκομείου και του
Π.Γ.Ν.Α. Αιγινήτειο »
Σχετ. 1) Η υπ΄ αριθ. 11801/31-10-2011 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του ΥΥΚΑ
προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
2) Η υπ΄ αριθ. Γ24/42/9-11-2011 απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες,
καθορίζεται ο τρόπος συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα
Κρατικά Νοσοκομεία.
· Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν όλοι οι πιστοποιημένοι ειδικευμένοι ιατροί
των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των άλλων κρατικών
Νοσοκομείων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει
αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ.
· Από 1 Νοεμβρίου 2011 έχει καθιερωθεί κοινή συνταγή για τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά.
· Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα γίνεται προμήθεια
του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οικείες Μονάδες Υγείας
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιείται για να εκδίδονται χειρόγραφες
συνταγές για τους ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, για τους ειδικευμένους ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των άλλων κρατικών νοσοκομείων, που έχουν πιστοποιηθεί
ηλεκτρονικά, με ευθύνη του Δ/τή ή του Αν. Δ/τη του Νοσοκομείου θα γίνεται
προμήθεια συνταγολογίων για να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και
ΟΑΕΕ, όταν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθώς και όταν οι
γιατροί – ελεγκτές ΙΚΑ στα νοσοκομεία αυτά δεν επαρκούν.
Η χρέωση συνταγολογίων στους ιατρούς θα γίνεται από την Γραμματεία των
Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων με ευθύνη του Δ/τή ή του Αν. Δ/τη του
Νοσοκομείου. Σε κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο αριθμός ΑΜΚΑ, η ειδικότητα, το
Νοσοκομείο που υπηρετεί, το πλήθος συνταγολογίων που αιτείται, ο αριθμός
συνταγολογίου, η ημερομηνία παραλαβής και η υπογραφή ιατρού. Αντίστοιχη
διαδικασία ακολουθείται για την αποχρέωση των συνταγολογίων. Η σχετική
ΑΔΑ: 457ΒΘ-Ψ69
κατάσταση αποχρέωσης μαζί με τα στελέχη των συμπληρωθέντων συνταγολογίων
επιστρέφονται στον ΕΟΠΥΥ.
Επισημαίνεται, ότι όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από ιατρούς Κρατικών
Νοσοκομείων θα ελέγχονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στο
ΥΥΚΑ και στις Υ.ΠΕ.
Συν.: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Πολύζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου