Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.4025/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αρμόδιος - Πληροφορίες
Ι. Παπαγεωργίου
Ειδικός Επιστήμονας ΠΦΣ

Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας
  1. Σας γνωρίζουμε ότι στο Ν.4025/2011 "Αναμόρφωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ, Α'228/2-11-2011) περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Η' "Διατάξεις για τα φάρμακα και τα φαρμακεία" (άρθρο 36-39). Από τις προαναφερθείσες διατάξεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις:
  • Της παρ.3 του άρθρου 36, για τους παραβάτες φαρμακοποιούς, που δεν τηρούν το ωράριο, εκτός της Διοικητικής Κυρώσεως (πρόστιμο), που προβλέπεται από το Νόμο (άρθρο 9 παρ 4 ν.1963/91), θα δύναται να επιβληθεί και η ποινή της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου (το ορθό είναι άδεια πρόσκαιρου κλεισίματος), για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής για έξι μήνες
  • Το άρθρο 39 περί Φαρμακευτικών Πειθαρχικών Συμβουλίων, του οποίου, τα κύρια σημεία είναι: (1) Ο Πρόεδρος του Α.Φ.Π.Σ θα ορίζεται εν ενεργεία ή συνταξιούχος Εφέτης (2) Η γραμματειακή υποστήριξη και τη τήρηση των πρακτικών θα ενεργείται από υπαλλήλους ή στελέχη του ΠΦΣ, οριζόμενα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. (3) Για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο εφόσον το επιβληθέν πρόστιμο υπερβαίνει τις 10.000 (δεκα χιλιάδες) ευρώ, ενώ το παράβολο της έφεσης ορίζεται σε 100 (εκατό) ευρώ και (4) Η απόφαση του ΑΦΠΣ θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών, αλλιώς θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
2.  Παράκληση όπως αφ' ενός  μεν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί στους κ.κ. Προέδρους των Πειθαρχικών Συμβουλίων, σε όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους λειτουργούν τοιαύτα και αφ' ετέρου λάβουν γνώση τα μέλη σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                     ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου