Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ REBATE


Ενόψει της εφαρμογής του Νόμου 3918/2011 για τις "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις", επαναδημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας το άρθρο 34 που αφορά στο ποσό επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 34

Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:
α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των
Φ.Κ.Α., ατομικά ή συλλογικά.
γ) «Οφειλές σε φαρμακεία»: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία, που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.
δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄ και Ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού τού κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α.
ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., με βάση καθορισμένη κλίμακα.


2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α., ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών.
Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑΠροοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί
του ύψους του αιτούμενου ποσού
Τελικό ποσό κλιμακίουΣυνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
Από 1€ έως 2.000€0%--
2.001€-5.000€1,5%4545
5.001€-10.000€2,5%125170
10.001-20.000€3%300470
20.001€-30.000€4%400870
30.001€-40.000€6%6001.470
Πάνω από 40.001€8%-1.470 και πλέονΜετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: 

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑΠροοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί
του ύψους του αιτούμενου ποσού
Τελικό ποσό κλιμακίουΣυνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
Από 1€ έως 4.000€0%--
Από 4.001€ έως 10.000€1%6060
10.001-30.000€1,5%150210
30.001€-40.000€2%200410
40.001€-50.000€2,5%250660
50.001€-60.000€3%300960
60.001€-70.000€3,5%3501.310
70.001€-80.000€4%4001.710
80.001€-100.000€4,5%9002.610
100.001€-120.000€5%1.0003.610
120.001€-140.000€5,5%1.1004.710
140.001€-160.000€6%1.2005.910
Από 160.001€ και πάνω6,5%-5.910 και πλέον

Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και μετά από διάστημα τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά του προηγούμενου πίνακα, με σκοπό το τελικό ποσό επιστροφής να είναι ισοδύναμο με το άθροισμα των ποσών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της έκπτωσης για κάθε έναν Φ.Κ.Α. ξεχωριστά.

3. α) Το ποσό της επιστροφής, που οφείλει το φαρμακείο, συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του στο φαρμακείο, και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.
β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010.
γ) Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον  Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους τού κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.


4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του και των φαρμακείων. Στις συμβάσεις, που θα υπογράφονται από τη δημοσίευση του νόμου, θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1132/1981 (ΦΕΚ 51 Α΄) διαγράφονται οι λέξεις «ασφαλιστικά ταμεία και».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου