Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟ REBATE, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα  15-3-2011    Αριθ. Πρωτ. 13150
Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 34 και 72 του Ν. 3918/2011 και σας ενημερώνουμε ότι:
1)Με το άρθρο 34 του Ν. 3918/2011 θεσπίστηκε κλιμακούμενο ποσοστό ως επιστροφή (rebate) επί των οφειλών των Φ.Κ.Α. στα φαρμακεία για κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τις οφειλές Μαρτίου 2011.
Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής αφαιρείται από το συνολικό αιτούμενο ποσό η αξία των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 και των αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη καθώς και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Η κλιμάκωση της επιστροφής θα ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:

ΟΓΑ επιστροφή (rebate) επί των οφειλών των Φ.Κ.Α.
Επειδή το ποσό επιστροφής είναι συνάρτηση του ύψους του αιτούμενου ποσού, οι λογαριασμοί σας δεν θα πρέπει να αφορούν διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.
Μετά ταύτα παρακαλούμε να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη των καταστάσεων «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (πράσινο και λευκό φύλλο), για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους, ώστε να παρακρατείται το σωστό ποσό επιστροφής και να  αποδίδεται άμεσα το τελικό ποσό που δικαιούται το φαρμακείο.
Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να καταγράφεται ορθά και με ευκρίνεια στο φύλλο λογαριασμού που υποβάλλεται κάθε μήνα:
α) Στη σειρά 26 στη στήλη ΔΩΡΕΑΝ την αξία των αναλώσιμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη.
β) Στη σειρά 27 στην κενή στήλη τη συνολική αξία των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 που έχουν χορηγηθεί (ενδεικτική καταγραφή για τον υπολογισμό του rebate). Για την απόδοση της δαπάνης των φαρμάκων αυτών, καταγράφονται κανονικά στην ανάλογη σειρά σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής.
γ) Τα ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ και το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ.
2) Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου ορίστηκε ότι η δοσολογία του φαρμάκου αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή, ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλαγίων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Εξυπακούεται ότι η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας, όπως προβλέπεται στο ν. 3457/2006 .
3) Με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου ορίστηκε ότι για τις συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, καταργείται η υποχρέωση θεώρησης (Συνταγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 150€ και συνταγές με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.Διαβάστε το Άρθρο 72 του ν. 3918/2011ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 72
Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας
1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συντα−
γή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα 
ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 
βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα 
εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγρά−
φεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθ−
μού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα 
όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και 
η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται 
στο π.δ. 121/2008.
2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον ν. 3892/2010 καταργείται 
η υποχρέωση θεώρησης:
α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα 
ευρώ (150 €),
β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευ−
ασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που 
περιέχονται στους πίνακες Α΄ – Δ΄ του άρθρου 1 του 
ν.  3459/2006 και
γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) 
μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1ι΄ του π.δ. 121/2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου