Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Προς
Τους Φ.Σ. της  Χώρας

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄ 31/2011) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων και ορισμένα θέματα που αφορούν τα φαρμακεία και ειδικότερα  ότι:
 
α) Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του προαναφερθέντος νόμου:
 
2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες υποχρεωτικής εφαρμογής διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της παροχής ευθύνης του.
 
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 36 : « Η διάταξη του άρθρου 36 αρχίζει ένα μήνα με  την δημοσίευση του παρόντος νόμου» (δηλαδή από 4-4-2011).
 
γ) Στο άρθρο 82:
«Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός  αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
3 Από τα εκτεθέντα σαφώς προκύπτει ότι η ρύθμιση της παρ 2 του άρθ 36, δεν δύναται νομίμως να ισχύσει πριν την έκδοση της ρητά προβλεπόμενης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα ωράρια της λειτουργίας  των φαρμακείων.
4. Συγκεκριμένα οι τυχόν παραβάτες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι από 4-4-2011 είναι ελεύθεροι να λειτουργούν τα φαρμακεία τους όποτε θέλουν και όπως θέλουν θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους, ότι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουν την δυνατότητα:
α) Να τους καταγγείλουν στις αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, για παράβαση του ωραρίου (αρθ. 5 ΒΔ/τος 398/1963 «περί κανονισμού χρονικών ωρών εργασίας»  (ΦΕΚ Α΄ 113/63 ) σε συνδυασμό με το ΒΔ /μα (748/66).
β) Να ζητηθεί από την αρμόδια Περιφέρεια η λήψη των σχετικών διοικητικών μέτρων (αρθ 8 ν1037/71, αρθ.42 ν.1892/90 κλπ) και
γ) Να παραπέμπουν και να εκδικάζουν άμεσα τους παραβάτες στα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια, για παράβαση της περιπτώσεως «ε»
 του άρθρου 24  του Π.Δ/τος  340/93 « κώδικα   της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας »(ΦΕΚ Α΄ 145)
5. Φυσικά τ’ ανωτέρω ισχύουν μέχρι της έκδοσης της προαναφερθείσης Υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει το θέμα του ωραρίου των φαρμακείων.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΘΕΟΔ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                        ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου