Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 1 ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την υγεία ν 3918/2011, θα πρέπει οι συνταγές ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ να αναγράφουν υποχρεωτικά τη δοσολογία ακόμη και για 1 κουτί φαρμάκου.
Διαβάστε το Άρθρο 72 του ν. 3918/2011

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 72
Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας
1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συντα−
γή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα 
ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 
βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα 
εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγρά−
φεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθ−
μού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα 
όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και 
η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται 
στο π.δ. 121/2008.
2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον ν. 3892/2010 καταργείται 
η υποχρέωση θεώρησης:
α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα 
ευρώ (150 €),
β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευ−
ασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που 
περιέχονται στους πίνακες Α΄ – Δ΄ του άρθρου 1 του 
ν.  3459/2006 και
γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) 
μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1ι΄ του π.δ. 121/2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου