Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΦΣΑ: ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΝΟ 2 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή καθώς και το Σάββατο.
Φαρμακοποιοί, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επιθυμούν να εργαστούν πέραν του καθοριζομένου ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργούν κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο θα συμπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες, κυρώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Ρυθμίσεις σχετικές με τα φάρμακα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

1. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ΄ ελάχιστο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής μειώνονται κατ΄ ελάχιστο σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν τη λήξη ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τις προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Οι ΚΑΚ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δοθεί τιμή στο φαρμακευτικό προϊόν τους μικρότερη της καθοριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις.»

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας θεσπίζονται υποχρεωτικά περαιτέρω μειώσεις τιμών 10% για τα νέα φάρμακα που δεν προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν σε αριθμό φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία , μορφή και περιεκτικότητα, σε καθορισμό κριτηρίων για τη σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας που έχουν ισχύ αγορανομικών διατάξεων, καθορίζονται ποσοστά κέρδους για τους εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης τα οποία μπορεί να είναι κλιμακωτά ή συνδυασμός κλιμακωτών ποσοστών και πάγιων ποσών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μικτού κέρδους από την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων το τίμημα των οποίων καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από τους ΦΚΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4,9% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού προϊόντος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών φαρμάκων από τα φαρμακεία προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξάρτητα του τρόπου συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε χειρόγραφη συνταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους ΦΚΑ, οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται με την καταβολή ποσού αποζημίωσης προς τα φαρμακεία που καταχωρούν τις συνταγές.

Χειρόγραφες συνταγές σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος είσπραξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

α) Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ καθιερώνεται η υποχρέωση από 1ης Μαρτίου 2012, αναγραφής στη συνταγογράφηση της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δραστική ουσία). Τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων οφείλουν να παρέχουν τη σχετική πληροφορία στους γιατρούς.

β) Με την ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι 30/06/2012 και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών ηλεκτρονικά στους γιατρούς, οι γιατροί θα συνταγογραφούν συνταγές φαρμάκων για τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ κάνοντας χρήση και της χημικής ουσίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία θα εκδοθεί εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζονται ο χρόνος και οι τρείς πρώτες θεραπευτικές κατηγορίες για τις οποίες οι ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν με την χημική ουσία (δραστική ουσία) των φαρμάκων.
γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) καταρτίζει κατάλογο με τα εμπορικά ονόματα και τις αντίστοιχες χημικές ονομασίες των δραστικών ουσιών τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του. Τον ίδιο κατάλογο διαθέτει στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των νοσοκομείων και των ΦΚΑ, για την διευκόλυνση των γιατρών και φαρμακοποιών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στην φαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν.4025/2011 (Α΄228) όταν χορηγείται το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου. Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, παρέχεται η δυνατότητα στον φαρμακοποιό να μπορεί να χορηγεί το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου.

ΤΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τον Οίκου Ναύτου, θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.) η οποία συνίσταται στην τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα Υ.Α. που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων μειωμένη κατά 9%. Οι Φ.Κ.Α. καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι του ποσού της λιανικής τιμής μειωμένης κατά το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα και της ΤΚΑ. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 9% βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται «επιστροφή» (rebate) των ΚΑΚ των φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α. και τον ΕΟΠΥΥ.

REBATE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Επιπροσθέτως οι Κ.Α.Κ. κάθε τρίμηνο αρχής γενομένης από 1/1/2012, υποχρεούνται σε πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή (rebate) ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων.

Τριμηνιαίος συνολικός όγκος πωλήσεων ανά φαρμακευτικό προϊόν Πρόσθετο της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου ποσό επιστροφής (rebate) 
Από 1.000.000€-2.000.000εκ€ 2%
Από 2.000.000€- 4.000.000€ 4%
Από 4.000.000€- 6.000.000€ 6%
Πάνω από 6.000.000€ 8%


Φ.Υ.Κ.- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΗΣ – ΚΕΡΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 

Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., δύο κατάλογοι με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: ι) για αποκλειστική διάθεση από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και ιι) για διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και συμπληρώνονται τουλάχιστον κατ’ έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και η συσκευασία τους σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής διάθεσής των ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ι) από τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ ενώ των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ιι) από τα ιδιωτικά φαρμακεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανομικής διάταξης στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο ποσό ως κέρδους φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Με όμοιες αποφάσεις που εκδίδονται εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρμακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρμακο ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού, σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του ΕΟΦ. 

REBATE ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

Α) Για τον ΕΟΠΥΥ το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑ Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού Τελικό ποσό κλιμακίου Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
0-3000 € 0 % 0 0
3.001 €-10.000 € 2% 140 140
10.001€-30.000 € 3% 600 740
30.001€-40.000 € 5% 500 1240
Από 40.001 € και πάνω 6% 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01.01.2012.

Σημείωση Φ.Σ.Α.: για τα ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ ισχύει ο προηγούμενος πίνακας. 

Β) Καθιερώνεται πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής : 

Για τιμολόγια: Ποσοστό επιστροφής
μέχρι 40.000 € 0%
από 40.000 έως 50.000 € 0,50%
από 50.000 έως 60.000€ 1,25%
από 60.000 έως 80.000€ 2,25%
από 80.000 έως 100.000€ 3,50%
από 100.000 και πάνω 5%

Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο τιμολόγιο και αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό, αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός δέκα πέντε ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, θα καθορίζεται ι) ο τρόπος και ο χρόνος επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, ιι) το ακριβές ποσό επιστροφής από τους υπόχρεους, το οποίο θα προσδιορίζεται από την καθοριζόμενη ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής αυτών στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του φαρμάκου χωρίς ΦΠΑ. Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής συνεκτιμάται το μερίδιο αγοράς του κάθε ΚΑΚ στις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων, αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και των νοσοκομειακών πωλήσεων που προκύπτουν με βάση στοιχεία του ΕΟΦ. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επιμέρους ΚΑΚ.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τους λοιπούς, εκτός ΕΟΠΥΥ, φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου α. και β. του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν.3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά.
δ. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1/1/2012 έως 31/12/2015. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

1. Επαναφέρεται το θέμα του ωραρίου παρόλο που έχει καταψηφιστεί και δεν τίθεται καν στο μνημόνιο. 
2. Μειώνονται κατά 50% τα πρωτότυπα όταν λήξει η πατέντα τους και κατά 60% τα γενόσημα, από την τιμή πώλησης του αντιστοίχου πρωτοτύπου ακριβώς πριν τη λήξη ισχύος της πατέντας του. 
3. Μειώνονται περαιτέρω 10% τα αντίγραφα για φάρμακα που δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
4. Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να ζητούν να δοθεί τιμή στο φαρμακευτικό προϊόν τους μικρότερης της καθοριζομένης από τις κείμενες διατάξεις. 
5. Το χονδρεμπορικό κέρδος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4,9%. 
6. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οι γιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται με καταβολή ποσού αποζημίωσης προς τα φαρμακεία. 
7. Από 30/6/12, οι γιατροί θα συνταγογραφούν συνταγές φαρμάκων κάνοντας χρήση της δραστικής ουσίας φαρμάκων, και για τις τρεις πρώτες θεραπευτικές κατηγορίες.
8. Όταν χορηγείται το φθηνότερο φάρμακο, σε περίπτωση συνταγογράφησης με δραστική ουσία, υπάρχει δυνατότητα μείωσης ποσοστού συμμετοχής για τον ασφαλισμένο. Στη χορήγηση του φαρμάκου αυτού, πρέπει να συναινεί ο ασφαλισμένος. 
9. Εφαρμόζεται νέο αυξημένο rebate, τουλάχιστον κατά το διπλάσιο. Το ποσό που θα προκύπτει κάθε φορά από το rebate θα αναγράφεται στο τιμολόγιο και θα αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση. Αυτό σημαίνει ότι το ταμείο είτε πληρώσει στην ώρα του είτε όχι, αφού θα πληρώνει το ποσό του τιμολογίου, θα καρπώνεται το rebate. 
10. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι γραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό. Το υπερβάλλον ποσό, θα παρακρατείται από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας. Το πρόβλημα που γεννάται είναι: σε περίπτωση αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης, θα γίνεται παύση πληρωμών για τους φαρμακοποιούς, περιμένοντας χρήματα από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας; 

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου