Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

ΦΕΚ Β΄ 34/19-1-2012: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ Β΄ 34/19.1.2012

Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.3222 (2) Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
…………………………………………………………………………………………………………………….

1. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής χωρίς περιορισμό μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37  του Ν. 3918/2011 και στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών  Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν  πρόσθετη έκπτωση επί της χονδρικής τιμής μέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και μέχρι 3% για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών στις οποίες λειτουργεί φαρμακείο, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης. Την ίδια έκπτωση μπορούν να παρέχουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και οι συνεταιρισμοί, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

3. Η υπέρβαση του ορίου των εκπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, έχει ως συνέπεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα, την άμεση μείωση της τιμής του φαρμάκου σε ποσοστό ανάλογο της επί πλέον έκπτωσης που χορηγείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/ οικ. 128948 (ΦΕΚ 785/Β΄/2011).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου