Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

OAEE: Καταγγελία συμβάσεων, βαριά πρόστιμα και αποκλεισμοί από μελλοντικές συνεργασίες


Διακοπές συμβάσεων, απο­κλεισμοί και πρόστιμα είναι οι ποινές που θα επι­βάλλονται, ακόμη κι αν γίνουν προσφυγές, σε γιατρούς, φαρμα­κοποιούς νοσοκομεία - ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα που παρανομούν.
 
Το ποινολόγιο που ήδη έχει τεθεί σε ισχύ περιλαμβάνει εγκύ­κλιος του ΟΑΕΕ στην οποία διευ­κρινίζεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομο­θεσίας, ο γενικός επιθεωρητής της υπηρεσίας ελέγχων (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) με αιτιολογημένη απόφαση που θα εκδίδει (ύστερα από την προβλεπόμενη δυνατότητα παρο­χής εντός 5 ημερών έγγραφων ε­ξηγήσεων) θα επιβάλει πς προβλε­πόμενες κυρώσεις.
 
Για τους παραβάτες γιατρούς, εκτός των προβλεπόμενων κυρώ­σεων (διοικητικών και χρηματι­κών) προβλέπεται και ο προσωρι­νός αποκλεισμός από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένουςτων Ταμείων από 4-12 μήνες, ανάλο­γα με τη βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης.

Για τους φαρμακοποιούς ορί­ζεται ότι για κάθε παράβαση, ανά­λογα με τη βαρύτητα και τη συχνό­τητα, επιβάλλονται:
  • Πρόστιμο από 1% (αντί του 10% και μέχρι 50%) επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα.
  • Προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών ασφαλιστικών τα­μείων για 4 έως και 12 μήνες
  • Οριστική καταγγελία της σύμβασης.


Εάν κατά τον έλεγχο βρε­θούν στο χώρο του φαρμακείου ταινίες γνησιότητας ή επαναχρη­σιμοποιημένες ή πλαστές ή παρα­ποιημένες κλπ. μονάδες ιδιοσκευ­ασμάτων χωρίς ταινίες γνησιότη­τας, βιβλιάρια ή συνταγολόγια, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώ­σεις, θα επιβάλλεται αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών των ασφαλιστικών φο­ρέων για 5 ημέρες έως 6 μήνες.

Για διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές, προσωρινός αποκλεισμός 4-12 μήνες από την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλι­σμένους, οριστική καταγγελία της σύμβασης ή αποκλεισμός κάθε μελλοντικής συνεργασίας καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 1% έως 50% επί της αξίας των παρα­πεμπτικών των φορέων που εκτε­λέστηκαν τον τελευταίο μήνα πριν από τον έλεγχο και για τις ιδιωτι­κές κλινικές πρόσημο κυμαινό­μενο από 3.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου