Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ 4 ΦΣ ΣΕ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Κοινοποίηση:  Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
                          
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1.    Του Ιωάννη Γκορτσίλα, προέδρου του  Νομικού Προσώπου Δικαίου που εδρεύει στη Καρδίτσα με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».
2.    Του Πασχάλη Γουτκίδη, προέδρου του  Νομικού Προσώπου Δικαίου που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ».
3.    Του  Ηλία Χαληγιάννη, προέδρου του Νομικού Προσώπου Δικαίου που εδρεύει στη Κομοτηνή με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ».
4.    Του Χάρη Γιαννούλη, προέδρου του Νομικού Προσώπου Δικαίου που εδρεύει στα Ιωάννινα με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».


Κ Α Τ Α

Του Προέδρου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Γεράσιμου Βουδούρη, κατοίκου Αθηνών (Κηφισίας 39, ΤΚ 15123 Μαρούσι, τηλ. 2106871755).


          ===============||||||||||||||||||||||||||==============
          Είναι γνωστό σε όλους ότι  τελευταία, με αφορμή την κινητοποίηση των φαρμακοποιών της χώρας, προέκυψε σοβαρό νομικό και ουσιαστικό ζήτημα με την εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση των συνταγών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από την 1η Ιουνίου 2012 και εφεξής, και συγκεκριμένα προέκυψε το εξής πρόβλημα:
          Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008 «Υποχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών»  «1.Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεούνται: α. …
4. Να εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να παραμένει στο φαρμακείο ανεκτέλεστη.
Αν ο φαρμακοποιός δεν έχει όλα τα φάρμακα που αναγράφονται στη συνταγή είναι δυνατή η μερική εκτέλεση αυτής.
Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, στο πίσω μέρος της συνταγής  αναγράφονται τα φάρμακα που δεν παραδόθηκαν και τίθεται η χρονολογία και η υπογραφή του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος επανέρχεται, μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, για την ολική της εκτέλεση».  
          ΄Ετσι υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη οι συνταγές  ηλεκτρονικού τύπου και αφορούν είτε τους συμβεβλημένους ιατρούς είτε τους μη συμβεβλημένους να εκτελούνται ολικά το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε(5) ημερών από την έκδοσή τους, μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται ότι έληξαν και δεν μπορούν να εκτελεστούν, μάλιστα η νομοθετικά προβλεπόμενη  αυτή ημερομηνία δεν μπορεί να καταργηθεί ή να καταστεί ανενεργός χωρίς άλλη νεότερη νομοθετική ρύθμιση που να την  καταργεί ή να την τροποποιεί. Μάλιστα στη νομοθετική αυτή ρύθμιση (Π.Δ. 121/2008) δεν παρέχεται καμία απολύτως εξουσιοδότηση σε κανένα όργανο της εκτελεστικής εξουσίας ή της διοίκησης για έκδοση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου ή άλλης εκτελεστής διοικητικής πράξης, και για το λόγο αυτό οι διατάξεις του Προεδρικού αυτού Δ/τος μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με νεότερο Προεδρικό Διάταγμα ή νεότερο νόμο και όχι από διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
          Και όμως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28381/15-6-2012 έγγραφο-απόφαση του καταγγελλόμενου προέδρου του ΕΟΠΥΥ(Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νη: Φαρμάκου, Τμήμα: Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων) με θέμα: «Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΥΥ»  με αποστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «Σας ενημερώνουμε ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από 1ης Ιουνίου 2012, θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των πέντε(5) ημερών από την ημέρα έκδοσής τους. Η ανωτέρα απόφαση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για πέντε εργάσιμες ημέρες από μετά την λήξη αυτής».
          Επειδή η απόφαση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ρητή διάταξη νόμου, όπως προεκτίθεται, και δεν υπάρχει κανένας αποχρών λόγος παραβίασης της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι  λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών όλης της χώρας δεν μπορούν ασφαλώς  να εκτελεστούν συνταγές που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2012 μέχρι 7-6-2012.  Ειδικότερα περί του ζητήματος αυτού λεκτέα και τα εξής:     
          Επειδή ότι η συγκεκριμένη ενέργεια-απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, παραβαίνει τις κείμενες διατάξεις περί σύννομης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων εκ μέρους των φαρμακοποιών, ενώ η παραβίαση της παραπάνω νομικής διάταξης συνιστά παρανομία ανεπίτρεπτη για δημόσιο λειτουργό η οποία νομιμοποιεί έκνομες πράξεις μεγάλου αριθμού φαρμακοποιών, οι οποίοι όλες τις ανεκτέλεστες συνταγές τους «που είχαν στο συρτάρι τους» τις εκτέλεσαν με την παραπάνω απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας εκρηκτική κατάσταση στο χώρο των φαρμακοποιών και του φαρμάκου.
          Επειδή η  συγκεκριμένη αυτή απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ  είναι αφ’ ενός ΠΑΡΑΝΟΜΗ και αφ’ έτερου επιχειρείται να ευνοήσει τους φαρμακοποιούς εκείνους οι οποίοι   κρατούσαν καθ’ όλη την διάρκεια των κινητοποιήσεων του φαρμακευτικού κλάδου τις συνταγές  με σκοπό να τις εκτελέσουν μετά την λήξη τους και την αφετηρία χορήγησης και πάλι φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί πιστώσει. Πλην όμως η κατάσταση αυτή δημιουργεί βιαίως δύο κατηγορίες φαρμακοποιών, εκείνους που πειθαρχούν απόλυτα στο νόμο και τις αποφάσεις του πανελλήνιου συνδικαλιστικού τους οργάνου, του οποίου οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους του φαρμακοποιούς δυνάμει νόμου(άρθρο 22 παρ. 4 Π.Δ. 340/1993 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ), και εκείνους που παραβιάζουν το νόμο και εξασφαλίζουν προνομιακή μεταχείριση με την εκτέλεση συνταγών εκτός νομοθετικού πλαισίου και παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας εκτέλεσής τους, με απώτερη συνέπεια την παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας των φαρμακοποιών της χώρας. Περαιτέρω η παραβίαση της αρχής της ισότητας δημιουργεί σαν άμεση συνέπεια πεδίο και πλαίσιο  αθέμιτης και αντίθετης με την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς μερίδας φαρμακοποιών, οι οποίοι κατά παράβαση του νόμου εκτελούν συνταγές  πέραν της αποκλειστικής προθεσμίας που τάσσει ο νόμος, και υπό τις συνθήκες αυτές άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος, νοουμένου ως λειτουργήματος και όχι μόνο ως επαγγέλματος, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός από την μερίδα των «παρανόμων» φαρμακοποιών έναντι των λοιπών, που αποτελούν και την μεγάλη πλειοψηφία του φαρμακευτικού κλάδου. Ειδικότερα η έκνομη ενέργεια εκτέλεσης των συνταγών εκ μέρους μερίδας φαρμακοποιών κατά προτροπή ουσιαστικά του εγκαλουμένου προέδρου του ΕΟΠΥΥ συνιστά προσέλκυση και εξυπηρέτηση πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του φαρμακοποιού επιστήμονα και λειτουργού της δημόσιας υγείας, καθώς και απόπειρα αισχροκέρδειας, όλες δε αυτές οι έκνομες ενέργειες της μερίδας αυτής των φαρμακοποιών είναι απόρροια. 
          Σύμφωνα με  το συνδυασμό των άρθρων 32 του Π.Δ. 340/1993 και 1 του ν. 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού", απαγορεύεται στις εμπορικές…. συναλλαγές, κάθε πράξη που γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη (ΑΠ 79/2001, Δνη 42(2001)904). Με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 του ν. 146/1914 θεσπίζεται γενική ρήτρα αθέμιτου ανταγωνισμού, η οποία απαγορεύει στις συναλλαγές αυτές  κάθε πράξη που αντίκειται στα χρηστά ήθη και γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού. Η έννοια των χρηστών ηθών δεν προσδιορίζεται από το νόμο, αλλά αφήνεται στην κρίση του δικαστή να κρίνει, μετά από επιμελή εκτίμηση κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με βάση το αίσθημα και τις ιδέες κάθε δικαίου και ορθά σκεπτόμενου ανθρώπου, μέσα στο συναλλακτικό κύκλο όπου γίνεται η πράξη (ΕφΑΘ 5489/1991, Δνη 32 (1993) 651, Ρόκα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ. 28). Ως κριτήριο των χρηστών ηθών χρησιμεύουν οι περί ηθικής ιδέες του κοινωνικού ανθρώπου, που σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση, κατά την εκάστοτε περί τούτου γενική αντίληψη (ΑΠ 79/2001, ό.π.). Άλλωστε, πράξη η οποία εμπίπτει στην πιο πάνω γενική ρήτρα μπορεί να θεωρηθεί και η απόσπαση (προσέλκυση) πελατείας, με τη συνδρομή συνθηκών, που την καθιστούν αθέμιτη, δηλαδή εφόσον γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού, με μέσα ή μεθόδους που αντίκεινται στα χρηστά ήθη Έτσι, πράξη αντίθετη στον συνταγματικώς κατοχυρωμένο πυρήνα του οικονομικού συστήματος συνιστά και η ανταγωνιστική εκείνη ενέργεια, που στρέφεται κατά της οικονομικής ελευθερίας του καταναλωτή, αναιρώντας τον ελεύθερο σχηματισμό της αγοραστικής του βούλησης, έτσι που να πλήττεται στον πυρήνα της η συνταγματικώς κατοχυρωμένη οικονομική ελευθερία, αφού τίθεται σε διακινδύνευση, εφόσον παρεμποδίζεται ουσιαστικά η άσκηση της, ενέργεια η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη, κατά το άρθρο 1 του ν. 146/1914 (Τσιμπανούλη, σε Αθέμιτο ανταγωνισμό Νομικής Βιβλιοθήκης, έκδ. 1996, αριθμ. 65).
            Ακόμα η διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ κατά την οποία, όποιος με πρόθεση  ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, διευρύνει την έννοια της καταχρήσεως δικαιώματος, ώστε δεν περιορίζεται η έννοια αυτή, όπως στο άρθρο 281 ΑΚ, στην άσκηση συγκεκριμένου δικαιώματος εκ του νόμου ή της δικαιοπραξίας (Βλ. ΑΠ 27/1995 ΕλΔ 1996,41), αλλά καταλαμβάνει και κάθε πράξη ή παράλειψη εκ της γενικής ατομικής ελευθερίας, τις λεγόμενες "φυσικές ευχέρειες", δηλαδή τις εξουσίες που απολαύει κάθε πρόσωπο με ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας (Βλ. ΕφΑΘ 6042/2002 ΔΕΕ 2003,282). Προϋποθέσεις για να ιδρυθεί αγώγιμη αξίωση κατά τη διάταξη αυτή του άρθρου 919 ΑΚ είναι: α) Συμπεριφορά κάποιου αντικείμενη στα χρηστά ήθη, στις επιταγές δηλαδή της επικρατούσας κοινωνικής και συναλλακτικής ηθικής και στις θεμελιώδεις ηθικές και οικονομικές αντιλήψεις του μέσης ηθικής κοινωνικού ανθρώπου, β) πρόθεση και πρόκληση ζημίας του άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του ζημιώσαντος και της ζημίας (Βλ. ΑΠ 55/2003 ΕλΔ 44,1275, ΑΠ 5/2001 ΕλΔ 42,672, ΑΠ 87/2000 ΕλΔ 41,967, ΕφΠειρ 110/2005 ΠειρΝομ 2005,154).
            Επειδή ο αναφερόμενος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και η προαναφερόμενη απόφασή του εκδόθηκε στα πλαίσια των ανατεθειμένων σ’ αυτόν καθηκόντων και αναφερομένων στην  από αυτόν έκφραση της βούλησης της Ελληνικής Πολιτείας, ως Κράτους(Δικαίου), και μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων και ενεργειών του στις σχέσεις του με τους τρίτους, και συγκεκριμένα με τους φαρμακοποιούς και τους ασφαλισμένους, και τα καθήκοντά αυτά παρέβη με αποτέλεσμα τη βλάβη των συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας των φαρμακοποιών της χώρας.
            Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση αναφέρουμε τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με την εν γένει συμπεριφορά του οποίου πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη δικαστική μας επιδίωξη ανόρθωσης κάθε ζημίας μας, που προκλήθηκε και προκαλείται από την παραπάνω παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη απόφασή του, ενώ πρέπει να ελεγχθεί αυτή εάν, ως παράνομη, στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα, κυρίως αυτό της παράβασης καθήκοντος.
          Επειδή εμείς ως φαρμακοποιοί-πρόεδροι Φαρμακευτικών Συλλόγων, προσώπων δημοσίου δικαίου, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση να υιοθετήσουμε πρακτικές  αντίθετες με το νόμο και δεν θα ανεχθούμε παραβίασή τους, είτε από φαρμακοποιούς είτε από υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους οποίους πρωτίστως αναμέναμε την ευλαβική τήρησή του.
          Επειδή για την κατάσταση αυτή, υπό την ιδιότητά μας ως επιστημόνων  δημόσιων λειτουργών και επαγγελματιών στο χώρο του φαρμάκου, ως δημοσίου αγαθού και όχι εμπορεύματος, θεωρούμε την παραπάνω απόφασή του αναφερομένου προέδρου του ΕΟΠΥΥ ως παράνομη,  αδικαιολόγητη, αυθαίρετη και σφόδρα αντίθετη με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενώ ήδη έχουμε προβεί σε σύνταξη και αποστολή εξώδικης όχλησης-πρόσκλησης-διαμαρτυρίας, χωρίς όμως να ληφθεί παντάπασι υπόψη από τον αναφερόμενο πρόεδρο και χωρίς να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.    
Για όλους τους παραπάνω λόγους
          Αναφέρουμε τον κ. πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ  και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας
Ζ η τ ο ύ μ ε
        Να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τον έλεγχο(πειθαρχικό, αστικό και ποινικό) του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμου Βουδούρη, προκειμένου άμεσα να ανακληθεί η αναφερόμενη παραπάνω αριθμ. πρωτ. 28381/15-6-2012 Απόφασή του, καθώς και να υπάρξει διαδικασία επιβολής των οιωνδήποτε συνεπειών σε βάρος του.
                                               
Καρδίτσα, 15-6-2012
Οι Αναφέροντες
1.     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ για Φ.Σ.Κ. .


2.     ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ για Φ.Σ. Ε.


3.     ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ για Φ.Σ.Ρ.


4.   ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ για Φ.Σ.Ι.

3 σχόλια:

  1. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΑΥΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ.ΚΑΙ ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΤΟΝ ΠΑΧΥΛΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΜΗΝΕΣ Η ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΑΝ.ΚΑΙΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.ΑΛΛΑ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΙΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ.ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΤΗ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.ΣΩΣΤΑ ΕΠΡΑΞΕ Ο ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ.ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ.ΕΥΓΕ ΚΥΡΙΕ ΒΟΥΔΟΥΡΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Επραξε πολυ καλα.... το ιδιο πρεπει να κανει κ ο διοικητης της τροχαιας, να βγαλει δηλαδη ενα υπηρεσιακο σημειωμα που να επιτρεπει να τρεχουμε με παραπανω απο 50 μεσα στην πολη και να μπορουμε να οπλοφορουμε κλπ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή