Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΟ 4 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ


 

Σε Κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1.    Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στη Καρδίτσα με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»,    νόμιμα εκπροσωπούμενου.
2.    Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με την επωνυμία :«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ»,    νόμιμα εκπροσωπούμενου.
3.    Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Κομοτηνή με την επωνυμία: «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ»,    νόμιμα εκπροσωπούμενου.
4.    Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στα Ιωάννινα με την επωνυμία :«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»,    νόμιμα εκπροσωπούμενου.

Κ Α Τ Α

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

          ===============||||||||||||||||||||||||||==============
          Όπως σας είναι γνωστό τελευταία με αφορμή την κινητοποίηση των φαρμακοποιών της χώρας προέκυψε σοβαρό νομικό και ουσιαστικό ζήτημα με την εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση των συνταγών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από την 1η Ιουνίου 2012 και εφεξής, και συγκεκριμένα προέκυψε το εξής πρόβλημα:
          Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008 «Υποχρεώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών»  

1. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τον

ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεούνται:

α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού

διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων

υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής

περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους.

1. δ. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε

συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση

εμπρόθεσμα (εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοση της).

4. Να εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να παραμένει στο φαρμακείο ανεκτέλεστη.
Αν ο φαρμακοποιός δεν έχει όλα τα φάρμακα που αναγράφονται στη συνταγή είναι δυνατή η μερική εκτέλεση αυτής.
Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, στο πίσω μέρος της συνταγής  αναγράφονται τα φάρμακα που δεν παραδόθηκαν και τίθεται η χρονολογία και η υπογραφή του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος επανέρχεται, μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, για την ολική της εκτέλεση».  
          ΄Ετσι υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη οι συνταγές  ηλεκτρονικού τύπου και αφορούν είτε τους συμβεβλημένους ιατρούς είτε τους μη συμβεβλημένους να εκτελούνται ολικά το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε(5) ημερών από την έκδοσή τους, μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται ότι έληξαν και δεν μπορούν να εκτελεστούν, μάλιστα η νομοθετικά προβλεπόμενη  αυτή ημερομηνία δεν μπορεί να καταργηθεί ή να καταστεί ανενεργός χωρίς άλλη νεότερη νομοθετική ρύθμιση που να την  καταργεί ή να την τροποποιεί. Μάλιστα στη νομοθετική αυτή ρύθμιση (Π.Δ. 121/2008) δεν παρέχεται καμία απολύτως εξουσιοδότηση σε κανένα όργανο της εκτελεστικής εξουσίας ή της διοίκησης για έκδοση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου ή άλλης εκτελεστής διοικητικής πράξης, και για το λόγο οι διατάξεις του Προεδρικού αυτού Δ/τος μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με νεότερο Προεδρικό Διάταγμα ή νεότερο νόμο και όχι από διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
          Και όμως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28381/15-6-2012 έγγραφο-απόφαση του Οργανισμού σας (Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νη: Φαρμάκου, Τμήμα: Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων) με θέμα: «Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΥΥ»  με αποστολή, μεταξύ άλλων, και προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και υπογεγραμμένο από τον πρόεδρό του κ. Γεράσιμο Βουδούρη, αναφέρετε ότι «Σας ενημερώνουμε ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από 1ης Ιουνίου 2012, θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των πέντε(5) ημερών από την ημέρα έκδοσής τους. Η ανωτέρα απόφαση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για πέντε εργάσιμες ημέρες από μετά την λήξη αυτής».
          Επειδή η απόφασή σας αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ρητή διάταξη νόμου, όπως προεκτίθεται, και δεν υπάρχει κανένας αποχρών λόγος παραβίασης της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι  λόγω των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών όλης της χώρας δεν μπορούν ασφαλώς  να εκτελεστούν συνταγές που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2012 μέχρι και 8-6-2012. Ειδικότερα περί του ζητήματος αυτού λεκτέα και τα εξής:    
          Επειδή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είτε από την πλευρά της Η.ΔΙ.ΚΑ. είτε από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, παραβαίνει τις κείμενες διατάξεις περί σύννομης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων εκ μέρους των φαρμακοποιών, ενώ θέλαμε να παραβλέψουμε το νόμο και να προσέλθουμε στη λογική της παραπάνω απόφασής σας αυτό μπορεί να εκληφθεί ότι ουσιαστικά μας ωθεί στην αποδοχή μίας παρανομίας ως προς την εκτέλεση των συνταγών αυτών .
          Επειδή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια από τους διαχειριστές του Σ.Η.Σ, είναι αφ’ ενός ΠΑΡΑΝΟΜΗ και αφ’ έτερου επιχειρείται να ευνοήσει τους φαρμακοποιούς εκείνους οι οποίοι   κρατούσαν καθ’ όλη την διάρκεια των κινητοποιήσεων του φαρμακευτικού κλάδου τις συνταγές  με σκοπό να τις εκτελέσουν μετά την λήξη τους και την αφετηρία χορήγησης και πάλι φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί πιστώσει. Πλην όμως η κατάσταση αυτή δημιουργεί βιαίως δύο κατηγορίες φαρμακοποιών, εκείνων που πειθαρχούν απόλυτα στο νόμο και τις αποφάσεις του πανελλήνιου συνδικαλιστικού τους οργάνου, του οποίου οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους του φαρμακοποιούς δυνάμει του Π.Δ.340/1993 «κώδικας φαρμακευτικής δεοντολογίας» (άρθρο 32 ,παρ. 4),  και εκείνους που προσπερνώντας το νόμο εξασφαλίζουν προνομιακή μεταχείριση με την εκτέλεση συνταγών εκτός νομοθετικού πλαισίου και παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας εκτέλεσής τους, με απώτερη συνέπεια την παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας των φαρμακοποιών της χώρας.
          Επειδή ως φαρμακοποιοί-πρόεδροι Φαρμακευτικών Συλλόγων, προσώπων δημοσίου δικαίου, δεν έχουμε πρόθεση σε καμία περίπτωση να υιοθετήσουμε πρακτικές  αντίθετες με το νόμο και δεν θα ανεχθούμε παραβίασή τους, είτε από φαρμακοποιούς είτε από υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους οποίους πρωτίστως αναμέναμε την ευλαβική τήρησή του.
          Επειδή για την κατάσταση αυτή, υπό την ιδιότητά μας ως επιστημόνων και επαγγελματιών στο χώρο του φαρμάκου, ως δημοσίου αγαθού και όχι εμπορεύματος, θεωρούμε την παραπάνω απόφασή σας ως παράνομη,  αδικαιολόγητη, αυθαίρετη και σφόδρα αντίθετη με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,   ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  εντονότατα και ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  να την ανακαλέσετε άμεσα,  και σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θέλουμε προσφύγει σε κάθε αρμόδιο διοικητική και δικαστική αρχή για την προστασία του νόμου και του δημοσίου συμφέροντος που αυτός, υποτίθεται, ότι προασπίζει, και σας
                                 
                                                ΚΑΛΟΥΜΕ

Α. να ανακαλέσετε άμεσα την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 28381/15-6-2012 .

Β. μην αποδεχτείτε την αποζημίωση των συνταγών φαρμάκων που τυχόν εκτελεστήκαν από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και οι οποίες τελούν εκτός νομοθετικού πλαισίου όσον άφορα τον χρόνο εκτελέσεως των. (ήτοι από 1-6-2012 έως και 13-6-2012 )

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς όποιους αυτή απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στη σχετική έκθεση επιδόσεως.
                                               
Καρδίτσα, 15-6-2012
Οι Εξωδίκως Δηλούντες κλπ.


1.     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ για Φ. Σ. Καρδίτσας .

2.     ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ για Φ.Σ. Έβρου.


3.     ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ για Φ .Σ. Ροδόπης.


4.     ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ για Φ. Σ .Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου