Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

ΠΦΣ: ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ 1.6.2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα,   20/6/2012
Αριθμ. Πρωτ.  2059
ΠΡΟΣ
Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Υπόψη
- Προέδρου
Κυρίου Γεράσιμου Βουδούρη
- Προϊσταμένης
Δ/νσης Φαρμάκου
Κυρίας Παναγιώτας Λίτσα

Θέμα: «Εκτέλεση  συνταγών ΕΟΠΥΥ από 01.6.2012»
Περιήλθε σε γνώση μας το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 28381/15.6.2012  (Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων) εγγράφου σας με θέμα:«Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΥΥ» στο οποίο αναφέρετε ότι «Σας ενημερώνουμε ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από 1ης Ιουνίου 2012, θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των πέντε (5) ημερών από την ημέρα έκδοσής τους. Η ανωτέρα απόφαση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για πέντε εργάσιμες ημέρες από μετά τη λήξη αυτής».
Θεωρούμε ότι η ως άνω απόφαση του Οργανισμού σας έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τους όρους της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων που συνήφθη μεταξύ μας, όσο και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008, ως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι:
«1. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεούνται:
α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους…δ. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα (εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή της).

4. Να εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να παραμένει στο φαρμακείο ανεκτέλεστη. Αν ο φαρμακοποιός δεν έχει όλα τα φάρμακα που αναγράφονται στη συνταγή είναι δυνατή η μερική εκτέλεση αυτής. Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, στο πίσω μέρος της συνταγής  αναγράφονται τα φάρμακα που δεν παραδόθηκαν και τίθεται η χρονολογία και η υπογραφή του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος επανέρχεται, μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, για την ολική της εκτέλεση».  
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι οι συνταγές πρέπει να εκτελούνται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την έκδοσή τους. Η ως άνω διάταξη Προεδρικού Διατάγματος δεν δύναται να καταργηθεί ή να καταστεί ανενεργή χωρίς άλλη νεότερη νομοθετική ρύθμιση που να την καταργεί ή να την τροποποιεί. Συνεπώς επουδενί δεν είναι δυνατό το ως άνω έγγραφό σας να τροποποιεί κατά το δοκούν τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008.

Έτσι, θεωρούμε βασίμως και νομίμως ότι οι συνταγές που εκτελέστηκαν κατά το διάστημα από 01.6.2012 έως 13.6.2012, κατά παράβαση της αποφάσεως του Π.Φ.Σ. περί αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012, θεωρούνται άκυρες και δεν θα πρέπει να προβείτε εις την καταβολή της αξίας των συνταγών αυτών.

Ενδιαφερόμενοι επίσης και για την προάσπιση των συμφερόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκφράζουμε τον φόβο, μήπως οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήσουν παράνομα τα εντάλματα εξοφλήσεως των συνταγών που εκτελέστηκαν πέραν της νομοθετημένης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως αναθεωρήσετε άμεσα την απόφασή σας η οποία αναφέρετε στο υπ΄αριθμ. 28381/15/6/2012 έγγραφό σας.

Οφείλουμε εν τέλει, να σας δηλώσουμε ότι «πρωτοβουλίες» εκ μέρους σας δεν προάγουν τη συνεργασία μας, καθότι αμφισβητούν ευθέως το δικαίωμα του Π.Φ.Σ. να προασπίζει νομίμως να συμφέροντα των φαρμακοποιών – μελών μας.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου