Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΦΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΟΣΙΑΛΟ


Δραστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, προτείνει η επιτροπή ‘σοφών’ του υπουργείου Υγείας.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, προτείνουν – μεταξύ άλλων – αλλαγή του ρόλου των θυγατρικών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), τη συγχώνευση του ΕΟΦ με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και την άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Το σχετικό πόρισμα παραδόθηκε τη Δευτέρα στον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο από τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων του Τομέα Υγείας, καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλο.
Η έκθεση επικεντρώνεται στην καταγραφή των δράσεων που έχει υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το Μάρτιο του 2011. Επεκτείνεται, σε μια πρώτη αποτίμηση των παραπάνω δράσεων και προχωρά στη διατύπωση αρχικών σκέψεων σε επιμέρους τομείς του συστήματος υγείας της Ελλάδας.

Η εκτενέστερη ανάλυση αυτών θα ολοκληρωθεί στην Τελική Έκθεση, τον Ιούνιο του 2011, όπου και θα διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας.
Προτάσεις
Ο τομέας του φαρμάκου κρίνεται πολύ κρίσιμος ως προς των έλεγχο των δαπανών. Η επιτροπή κρίνει σκόπιμη την προσεκτική επιμέλεια - επίλυση επιμέρους ζητημάτων:
 • Η σαφής εκτίμηση της συμβολής κάθε προτεινόμενου μέτρου που έχει σχεδιαστεί, προκειμένου να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 1 δις € για το 2011 από τη φαρμακευτική δαπάνη. Η δυνατότητα αλλαγής του ρόλου των 2 θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΦ: το ΙΦΕΤ (να είναι εκτός ΕΟΦ ως θυγατρική ή να ενσωματωθεί στον ΕΟΦ) και το ΕΚΕ- ΒΥΛ (να μετατραπεί σε οργανισμό αξιολόγησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας).
 • Η δυνατότητα συγχώνευσης του ΕΟΦ, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο- φίμων - ΕΦΕΤ (και πιθανώς ορισμένων τμημάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους) σε έναν οργανισμό φαρμάκων και διατροφής.
 • Η δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης στο υπάρχον σημαντικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, κατά τη μεταβατική φάση, προβλεπόμενων προστιθέμενων πληροφοριών όπως η κωδικοποίηση ενδείξεων για θεραπεία κατά ICD-10 ή των φαρμάκων κατά ATC.
 • Η δυνατότητα ίδρυσης κέντρου ανάλυσης της συνταγογράφησης (εντός του ΕΟΦ) για την παραγωγή κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης, ανάλυσης των συνταγών, ανάλυση της επίτευξης στόχων συνταγογράφησης από τους γιατρούς και εκπαίδευσης των λειτουργών του ΕΣΥ στην οικονομία και την διαχείριση του φαρμάκου και την κλινική φαρμακολογία.
 • Εφαρμογή της Θετικής Λίστας φαρμάκων.
 • Η δυνατότητα περαιτέρω εκπτώσεων των φαρμακευτικών εταιριών στα Ασφαλιστικά Ταμεία έτσι ώστε τα φάρμακα των οποίων οι τιμές υπερβαίνουν τις τιμές που καθαρίζει η Θετική Λίστα να μην εκπίπτουν της λίστας. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της διάταξης για την είσπραξη των επιστροφών, όπως προκύπτουν μετά την ψήφιση του νέου νόμου για το προο- δευτικό ποσοστό επιστροφής (rebate) από τα φαρμακεία.
 • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των φαρμακοποιών και των φαρμα- κείων και μεθόδων αποζημίωσης που δεν θα συνδέουν την τιμή του φαρμάκου με το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών ή που θα θεσπίζουν ποσοστό κέρ- δους που θα είναι αντιστρόφως ανάλογο της τιμής του φαρμάκου.
 • Επανεξέταση της ισχύος της Αγορανομικής Διάταξης 40 (17/12/1990) με την παρακράτηση εισφοράς υπέρ του ΠΦΣ 4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πώλησης των φαρμάκων.
Σχετικά με το νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων και το λογισμι- κό που έχει αναπτυχθεί για την ανατιμολόγηση, η εξέταση κανονικοποίησης της μεθοδολογίας ενώ για τη βιωσιμότητά του, η όλη διαδικασία να βασίζεται σε τιμές μικρότερου αριθμού χωρών και να λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας και των υπό σύγκριση χωρών.
Χρονοδιάγραμμα
Για το ρυθμό εξοικονόμησης πόρων από τα φάρμακα, η επιτροπή επισημαίνει τα παρακάτω:
Κατά την υλοποίηση του τρίτου αναθεωρημένου Μνημονίου όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, η κυβέρνηση πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μέτρα προς εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1 δισ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 2011.
Αυτό θα φέρει το μέσο όρο των δημοσίων δαπανών για φάρμακα εξωνοσοκομειακής περί- θαλψης σε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ (στο ύψος του μέσου όρου της ΕΕ) μέχρι το τέλος του 2012. Ειδικότερα, η εξοικονόμηση του 1 δισ. για το 2011 υπολογίζεται ότι θα γίνει κατά 500 εκατ. ευρώ από την επίπτωση της μείωσης των τιμών με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού της τιμής των φαρμάκων που βασίζεται στις τιμές 22 χωρών της ΕΕ και κατά 500 εκατ. ευρώ από συνδυασμό πολιτικών όπως:
 1. Τη μείωση του ΦΠΑ των φαρμάκων από 11% σε 6.5%.
 2. Την εφαρμογή της αρνητικής λίστας φαρμάκων που αναμένεται να εξοι κονομήσει 80 - 90 εκατομμύρια ευρώ (η εκτίμηση του ΕΟΦ ανέρχεται σε 140 εκ.).
 3. Τη μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών (μέση σταθμική μείωση κατά 4.5%).
 4. Τη μείωση του ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης από 7.8% σε 5.4%.
 5. Το rebate των φαρμακευτικών εταιρειών (4% των πωλήσεων με βάση την χονδρική τιμή).
 6. Την περαιτέρω μείωση των τιμών με την εφαρμογή της θετικής λίστας φαρμάκων.
 7. Τη μείωση της νοσοκομειακής τιμής (κατά 2.4%) λόγω μείωσης του ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης. Αυτό συμβαίνει γιατί η νοσοκομειακή τιμή είναι κατά 13% μικρότερη της χονδρικής τιμής. Το μέτρο όμως αυτό πρέπει να θεσπισθεί με αγορανομική διάταξη.
 8. Την κατάργηση του ανώτατου και κατώτατου ποσοστού μεταβολής της τιμής των φαρμάκων που είχε εισαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2009.
 9. Την επέκταση και την ουσιαστική λειτουργία της ηλεκτρονικής συντα- γογράφησης σε όλα τα ταμεία.
 10. Την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Για αρκετά από αυτά τα μέτρα δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για το βαθμό που θα συμβάλλουν στην μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Επιπροσθέτως, ορισμένα από τα μέτρα ίσως χρειάζονται περεταίρω αποσαφήνιση.
Δύο τιμές
Για παράδειγμα, η μείωση του ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης από 7.8% σε 5.4% αφορά μόνο τα φάρμακα που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δεν αφορά τα υπόλοιπα φάρμακα όπως αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται συνταγή. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα ισχύουν δύο τιμές στα φαρμακεία.

πηγή: www.iatronet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου