Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

ΠΦΣ Η ΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Προς
Τους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους

Αιφνιδιαστικά ο Υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση για το ωράριο την οποία σας επισυνάπτουμε
Σαν πρώτη ενέργεια σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου το πρέπει να το προωθήσετε στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης. Σύντομα θα πάρετε οδηγίες σχετικά με πρακτικά θέματα αντίδρασης μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Υπουργική Απόφαση περί ωραρίου φαρμακείων είναι παράλογη , παράνομη , ανεφάρμοστη , προκαλεί ένα τεράστιο αλαλούμ με μοναδικό θύμα τον ασθενή που θα αναζητεί τα φάρμακα του μέσα στο χαοτικό κυβερνητικό δημιούργημα.
Η δήθεν «ελεύθερη λειτουργία φαρμακείων» είναι η απόλυτη ελευθερία του μεγάλου ψαριού να φάει το μικρό. Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας ταυτίζεται με το μεγάλο ψάρι…
Προτείναμε  τριπλασιασμό των υπαρχόντων φαρμακείων Δευτέρα και Τετάρτη και 30% των φαρμακείων για τα πρωινά του Σαββάτου (1200 φαρμακεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής).
Ο Υπουργός προτίμησε να δημιουργήσει χάος…
    Προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη κατά της απαράδεκτης Απόφασης
    Δηλώνουμε ότι η Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί  στην πράξη.
    Αναδιατάσσουμε τις εφημερίες μας διευρύνοντας τα ωράρια εφημερίας έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος.
    Δηλώνουμε ότι κριτήριο για εμάς είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο
Αφήνουμε την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στους άλλους….

ΕΚ ΤΟΥ ΠΦΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011
Θέμα: «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α)Του άρθρου 36 παρ. 2 του ν.3918/2011(ΦΕΚ 31.Α) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
β)Του άρθρου 186 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ)Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ)Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98.Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ε)Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76.Α ΄) « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ)Το άρθρο 6 του Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ 94.Α΄), «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.».
ζ)Του άρθρου 22 του ν.1483/1984 (ΦΕΚ153.Α΄), «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.1963/1991(ΦΕΚ 138.Α΄) και αντικαταστάθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2920/2001 (ΦΕΚ131.Α΄).
2.Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση του κοινού, που έχουν ανάγκη φαρμάκων, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας - Τετάρτης ή της Τρίτης - Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες).
3.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Η παρουσία κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, είναι υποχρεωτική, όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου.
2.Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας - Τετάρτης, ή της Τρίτης - Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ωράριο.
Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.
3.Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους , για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο .
4.Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει.
5.Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.
6.Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεων τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών.
7.Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις καρτέλες-πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από τη δημοσίευσή της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου