Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/5


                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

 

Ταχ. Διεύθυνση  : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας              : 101 87
Τηλέφωνο          :210 5237483
FAX                    : 210 5227360

Αναρτητέα στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου
        

ΑΘΗΝΑ      04 / 05 / 2012
         Αρ.Πρωτ.: Γ.Υ.   ΘΕΜΑ: «Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»

Έχοντας υπόψη: 
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α)
2.     Το Ν.Δ. 96/73 «Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91, 1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.
3.     Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).
4.     Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23-04-2010).
5.     Το άρθρο 69 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011).
6.     Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
7.     Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.     Τα Π.Δ. 109 και 110/11.11.2011 (ΦΕΚ 243/Τ.Α’/11-11-2011) «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου ως Πρωθυπουργού και Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9.     Την Α.Δ. 07/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09) «Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.09», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.   Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
11.   Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4052/ (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012)
12.   Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.
13.   Την Υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/οικ. 35997/11.4.2011 Συγκρότησης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
14.   Την αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11-5-2011 (ΦΕΚ 840/Β/02-5-11) Απόφαση ¨Επικαιροποιημένος Κατάλογος” μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
15.   Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 34092/2-4-2012 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-12) Απόφαση «Αναθεώρηση του καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρ. 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010», καθώς και ΔΥΓ3(α)/Οικ.ΓΥ147/1-3-12 (ΦΕΚ 543/Β/01-03-12).
16.   Την αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ 153 (ΦΕΚ 544/Β/1-3-2012) Απόφαση «Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».
17.   Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ.33013/29-03-2012 Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ  983/Β/30-03-12).
18.   Το από 25-04-12 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής τιμών φαρμάκων.
19.   Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΆρθρο 1


Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:
Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει Δευτέρα 07/05/2012.                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                                          

         ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Υπουργείο Εργασίας &
  Κοιν. Ασφάλισης,
  Γεν. Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας
  Σταδίου 29, ΤΚ 101 10
 2. Ε.Ο.Φ.
  α) Γραφείο Προέδρου
  β) Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού
  Μεσογείων 284, Χολαργός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 1. Γρ. κ. Υπουργού
 2. Γρ. κ. Υφυπουργού
 3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
 4. Γρ. Γεν. Δ/ντη Υγείας
 5. Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων

                 
διορθωτικό δελτίο 04-05-2012Μέγεθος: 49.7 KB

τυπικές διορθώσειςΜέγεθος: 31 KB


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου